Algemene Voorwaarden Vleugels

Vleugels is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63161923 en is gevestigd aan de
Elandstraat 77A (2513 GM) te ’s-Gravenhage.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Vleugels is de eenmanszaak van F. Westerduin. Onder Vleugels wordt tevens verstaan de Praktijk voor
Homeopathie en Kinesiologie van F. Westerduin alsmede de door haar ingeschakelde derden.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Cliënt: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst met
de Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie aangaat.

5. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf, Cliënt of Huurder die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

7. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Vleugels.

8. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Vleugels.

9. Diensten: De diensten die Vleugels aanbiedt is dienstverlening op gebied van homeopathie en Kinesiologie en
het ter beschikking stellen van ruimtes ter uitvoering van diensten op gebied van alternatieve gezondheid.

10. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Vleugels terzake de door de Opdrachtgever
aangevraagde diensten.

11. Het gehuurde: de ruimte(n) die door Vleugels ter beschikking gesteld wordt aan Huurder.

12. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

13. De website die Vleugels gebruikt is https:// www.vleugelsdenhaag.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vleugels, elke overeenkomst tussen
Vleugels en Opdrachtgever en op elke (losse) dienst dat door Vleugels wordt aangeboden. De onderhavige
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vleugels, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vleugels aan Opdrachtgever aangeven op
welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Vleugels
is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame
gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Vleugels is overeengekomen. De
algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met
Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Vleugels gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod
vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Vleugels is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever
schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Vleugels het recht een overeenkomst met een
potentiële Opdrachtgever om een voor Vleugels gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst en de
daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een
goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Vleugels
niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen
geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

4. Levertijden in offertes van Vleugels zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vleugels niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Vleugels heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke
weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren
van de opdracht.

7. Indien meerdere opdrachtgevers samen een order plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan
wel meerdere orders worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, is ieder van de
afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit
die overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft
aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Vleugels, zal Vleugels de
opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal dertig dagen geldig,
daarna kan Vleugels niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Vleugels is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of
heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Vleugels aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is voor Bedrijven niet van toepassing. Ook indien de diensten binnen de bedenktermijn
van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden is het herroepingsrecht niet
van toepassing.

6. Vleugels is gerechtigd om een Cliënt zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Vleugels een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze
overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Vleugels kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en
hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet.
Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien
Vleugels ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever
dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever zijn een Bedrijf is slechts mogelijk met vergoeding van
de daadwerkelijk gemaakte kosten van Vleugels alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de
overeenkomst drie weken voor de aanvangsdatum geannuleerd wordt. Indien dit twee weken plaatsvindt voor de
aanvangsdatum, is dit 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient
Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag te voldoen. Dit laat het recht van Vleugels onverlet om
aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

5. Zowel Opdrachtgever als Vleugels kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert,
faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het
samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is
Vleugels nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Vleugels zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals
van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is
beschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vleugels het recht bepaalde
werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Bij de uitvoering van de diensten is Vleugels niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever
op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de
aanwijzingen meerwerk opleveren voor Vleugels, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meerof
bijkomende kosten te vergoeden.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vleugels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan Vleugels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Vleugels zijn verstrekt, heeft Vleugels het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Vleugels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Vleugels is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Indien door Vleugels of door Vleugels ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Vleugels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 Voorwaarden Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie

1. Opdrachtgever zijnde een cliënt, gaat een overeenkomst aan met Vleugels Praktijk voor Homeopathie en
Kinesiologie inhoudende een traject met meerdere verrichtingen of losse verrichtingen.

2. Vleugels kan ingeval van een afzonderlijke dienst c.q. verrichting incidentele adviezen, diagnose,
behandelingen of supplementen en/of medicatie uitvoeren. Een en ander op basis van beschikbare gegevens uit
het elektronisch patiëntendossier en/of door Cliënt gegeven informatie. Ingeval van onvolledige en/of onjuiste
informatie is Vleugels nimmer aansprakelijk.

3. Een reeds gemaakte afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Tot 12 uur
voor aanvang wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht en ingeval van annulering korter dan 12 uur
voor aanvang, wordt het volledige bedrag (100%) in rekening gebracht.

4. Het kosteloos wijzigen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur voor de aanvangsdatum. Hierna worden
(wijzigings)kosten in rekening gebracht, een en ander vermeerderd met de verschuldigde behandelingskosten.

5. Tijdens de behandeling wijst Vleugels de Cliënt op eventuele medische hulpverlening indien zij dit noodzakelijk
acht voor Cliënt. De dienstverlening kan door Vleugels op elk moment gestopt worden indien Vleugels naar haar
uitsluitend oordeel de behandeling niet langer verantwoord acht.

Artikel 8 Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient
te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat
van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens
het overeengekomen tarief. Vleugels is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever
verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren
van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te
zijn inbegrepen, is Vleugels gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.

Artikel 9 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor bedrijven exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Particulieren
wordt de prijs getoond inclusief btw. De vermeldde prijzen zijn voorts exclusief lunch, dranken en
trainingsmaterialen. Indien Vleugels extra kosten moet maken ten behoeve van de uitvoering van de
dienstverlening, wordt dit op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever gefactureerd

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Vleugels gerechtigd om de
geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen,
met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van Vleugels te voldoen zoals benoemd in de
overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van Vleugels. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en
schriftelijke toestemming van Vleugels een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient
te worden betaald.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van een
voorschot werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met deze werkzaamheden nadat het
voorschot is ontvangen door Vleugels.

Artikel 10 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in
de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal
Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het
opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Vleugels (voor consumenten na het uitblijven van een
betaling, na het verstrijken van een nadere ingebrekestelling) zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak
maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Vleugels meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze
kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van
Opdrachtgever.

Artikel 11 (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Vleugels of er door andere omstandigheden,
welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Vleugels recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding
hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Vleugels schriftelijk in
gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Vleugels bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Vleugels
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn
goedkeuring heeft gegeven.

4. Vleugels spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit
van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

5. De aard van de werkzaamheden van Vleugels brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt
met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt
zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart
Vleugels nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en
Vleugels.

Artikel 12 Verplichtingen en gebruik van het gehuurde

1. Elke Huurder dient zich te houden aan de verplichtingen zoals neergelegd in de huurovereenkomst. Het is
Huurder verboden het gehuurde anders te gebruiken dan zoals in de overeenkomst neergelegd. Het is Huurder
voorst verboden wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen, of de ruimte (onder) te verhuren aan derden.

2. Indien gewenst kan een Huurder via Vleugels catering inhuren. De voorwaarden en prijzen hiervan worden
gecommuniceerd via de website.

3. Zowel bij aanvang als bij beëindiging van de huurperiode wordt het gehuurde geïnspecteerd. Het gehuurde
wordt schoon en zonder gebreken opgeleverd. Bij beëindiging dient het gehuurde in dezelfde staat opgeleverd
worden. Hieronder wordt tevens verstaan alle aangebrachte zaken te verwijderen. Bij gebreke hiervan brengt
Vleugels kosten in rekening voor de schoonmaak en eventuele kosten voor herstel van de door Huurder
veroorzaakte schade.

4. Huurder heeft de verplichting het gehuurde en/of de hoofdingang af te sluiten op eerste verzoek van Vleugels.
Huurder is er mede voor verantwoordelijk te voorkomen dat ongenodigde personen het pand en/of het gehuurde
betreden.

5. Huurder veroorzaakt bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast. Indien zich derden in het
gehuurde bevinden, dient Huurder erop toe te zien dat deze derden geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder
vrijwaart Vleugels voor schade ten gevolge van hinder of overlast, door deze derden veroorzaakt.

6. Vleugels kan van Huurder verlangen dat Huurder een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor eventuele
schade aan het gehuurde, ten behoeve van de te organiseren activiteiten in het gehuurde.

7. Het is verboden om in, aan, op of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben,
waaronder ontplofbare en/of brandgevaarlijke zaken. Het is voorts verboden om in het gehuurde alcoholische
dranken te nuttigen, drugs te gebruiken, te roken en te gokken.

8. Huurder is aansprakelijk voor schade die door hemzelf of door derden aan het gehuurde wordt veroorzaakt,
zulks onverminderd de aanspraken die Vleugels zelf jegens deze personen heeft.

Artikel 13 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur,
databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd
worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever
zijn gebracht.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Vleugels gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de
privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Vleugels de betrokkene hierover informeren. Vragen
over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan
info@vleugelsdenhaag.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een
dienst van Vleugels verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet
onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever
Vleugels tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de
overeenkomst.

3. Indien Vleugels op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 Opschorting

1. Vleugels heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden,
programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. Vleugels is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever
in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van
haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
Vleugels is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van
haar werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht

1. Vleugels is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond
van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Vleugels wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht
van toeleveranciers van Vleugels, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die
door Opdrachtgever aan Vleugels zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van
internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Vleugels (x) algemene vervoersproblemen
en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Vleugels buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van
haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen
schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in
een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Vleugels leidt tot aansprakelijkheid van
Vleugels, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten
aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of
voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid
en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

2. Vleugels is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Vleugels
geleverde diensten.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van
Vleugels per gebeurtenis per jaar uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Vleugels inzake de gebeurtenis
daadwerkelijk op derden kan verhalen. Voorts is Vleugels niet aansprakelijk voor schade aan Huurder en derden
in het gehuurde, vermissing en/of schade van zaken die toebehoren aan Huurder of derden die vanwege Huurder
gebruik maken van het gehuurde.

4. Vleugels is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Vleugels is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in
de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Vleugels staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vleugels
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen
met betrekking tot de opdracht. Vleugels sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Vleugels vervallen indien deze
niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vleugels binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 18 Geheimhouding

1. Vleugels en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in
elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een
opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het
om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Alle informatie die Vleugels via haar Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie verkrijgt door de uitvoering van
haar diensten, valt onder de geheimhoudingsplicht van haar beroep.

3. Indien Vleugels op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de

vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en
Vleugels zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Vleugels niet gehouden tot enige
schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Vleugels en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

5. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, is Opdrachtgever direct een opeisbare
(schade)vergoeding verschuldigd van € 7.500,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke
dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Vleugels gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding
op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Vleugels berusten uitsluitend bij Vleugels en worden niet overgedragen
aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Vleugels rusten
te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vleugels.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vleugels
rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Opdrachtgever verboden om de
intellectuele eigendomsrechten van Vleugels anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.

4. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Vleugels, is Opdrachtgever direct
een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,-
euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Vleugels gerechtigd om een aanvullende
schadevergoeding op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens,
informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Vleugels verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als
deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Vleugels van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Vleugels voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de
opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Vleugels verstrekt,
garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Huurder vrijwaart Vleugels van alle aanspraken van derden die (in)direct in verband staan met de verhuur.

Artikel 21 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Vleugels of anderszins klachten heeft over
de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld
worden via info@vleugelsdenhaag.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vleugels de klacht in
behandeling kunnen nemen.

3. Vleugels zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren
op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

4. Ingeval van klachten in het kader van de Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie, wordt de klacht conform
de klachtenprocedure van de beroepsvereniging afgehandeld.

Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Vleugels en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Vleugels kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de
website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Vleugels en Opdrachtgever,
worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een
andere bevoegde rechtbank aanwijzen.