Algemene Voorwaarden Vleugels

Vleugels is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74207245 en is gevestigd aan de Elandstraat 77A (2513 GM) te ’s-Gravenhage.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Vleugels is een samenwerkingsverband (VOF) tussen F. Westerduin en M. Westerduin. Onder Vleugels wordt tevens verstaan de Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie van F. Westerduin alsmede de door haar ingeschakelde derden.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Client: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst met de Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie aangaat.

5. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf, Particulier of Huurder die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

7. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Vleugels.

8. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.

9. Diensten: De diensten die Vleugels aanbiedt is dienstverlening op gebied van homeopathie en Kinesiologie en het ter beschikking stellen van ruimtes ter uitvoering van diensten op gebied van alternatieve gezondheid.

10. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Vleugels terzake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.

11. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

12. De website die Vleugels gebruikt is https:// www.vleugelsdenhaag.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vleugels, elke overeenkomst tussen Vleugels en Opdrachtgever en op elke (losse) dienst dat door Vleugels wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vleugels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vleugels aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Vleugels is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Vleugels is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Vleugels gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Vleugels is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Vleugels het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Vleugels gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Vleugels niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

4. Levertijden in offertes van Vleugels zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vleugels niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Vleugels heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

7. Indien meerdere opdrachtgevers samen een order plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere orders worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, is ieder van de afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Vleugels, zal Vleugels de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal dertig dagen geldig, daarna kan Vleugels niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Vleugels is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Vleugels aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Vleugels een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Vleugels kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Vleugels ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Annulering van de overeenkomst is mogelijk, echter wel onder de volgende voorwaarden: Voor de

yoga studio geldt dat er bij annulering /wijziging tot 48 uur voor aanvang van het gereserveerde tijdstip 75% van het oorspronkelijke, overeengekomen bedrag in rekening wordt gebracht. Bij annulering binnen 48 uur zal er 100% van het oorspronkelijke, overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. De gebruiker ontvangt in alle gevallen van Vleugels een bevestiging van de annulering of wijziging, met daarin een overzicht van de kosten. Voor de praktijkruimtes geldt dat er bij annulering tot 48 uur voor aanvang van het besproken tijdstip 0% van het oorspronkelijke bedrag in rekening wordt gebracht. Bij annulering/wijzigen binnen 48 uur voor aanvang van het gereserveerde tijdstip, zal er echter 100% van het oorspronkelijke, overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. voor beide ruimtes is dit het geval, ongeacht de reden van eventuele annulering of wijziging, waaronder ook overmacht. Bij vast huren voor een bepaalde periode is het niet mogelijk om te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Vleugels zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vleugels het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Bij de uitvoering van de diensten is Vleugels niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Vleugels, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vleugels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vleugels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vleugels zijn verstrekt, heeft Vleugels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Vleugels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Vleugels is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Indien door Vleugels of door Vleugels ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Vleugels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 Voorwaarden Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie

1. Opdrachtgever zijnde een cliënt, gaat een overeenkomst aan met Vleugels inhoudende een traject met meerdere verrichtingen of losse verrichtingen.

2. Vleugels kan ingeval van een afzonderlijke dienst c.q. verrichting incidentele adviezen, diagnose, behandelingen of supplementen en/of medicatie uitvoeren. Een en ander op basis van beschikbare gegevens uit het elektronisch patiëntendossier en/of door Client gegeven informatie. Ingeval van onvolledige en/of onjuiste informatie is Vleugels nimmer aansprakelijk.

3. Een reeds gemaakte afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Tot 12 uur voor aanvang wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht en ingeval van annulering korter dan 12 uur voor aanvang, wordt het volledige bedrag (100%) in rekening gebracht.

4. Het kosteloos wijzigen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur voor de aanvangsdatum. Hierna worden (wijzigings)kosten in rekening gebracht, een en ander vermeerderd met de verschuldigde behandelingskosten.

Artikel 8 Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Vleugels is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Vleugels gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor bedrijven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor Particulieren wordt de prijs getoond inclusief btw. De vermeldde prijzen zijn voorts exclusief lunch, dranken en trainingsmaterialen. Indien Vleugels extra kosten moet maken ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, wordt dit op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever gefactureerd

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Vleugels gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van Vleugels te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Vleugels. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Vleugels een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van een voorschot werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met deze werkzaamheden nadat het voorschot is ontvangen door Vleugels.

Artikel 10 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Vleugels (voor consumenten na het uitblijven van een betaling na het verstrijken van een nadere ingebrekestelling) zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Vleugels meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Vleugels of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Vleugels recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Vleugels schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Vleugels bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Vleugels gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Vleugels spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

5. De aard van de werkzaamheden van Vleugels brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Vleugels nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Vleugels.

Artikel 12 Verplichtingen Huurder

1. Elke Huurder dient zich te houden aan de verplichtingen zoals neergelegd in de huurovereenkomst.

2. Indien gewenst kan een Huurder via Vleugels catering inhuren. De voorwaarden en prijzen hiervan worden gecommuniceerd via de website.

Artikel 13 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Vleugels gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Vleugels de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@vleugelsdenhaag.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Vleugels verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Vleugels tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Vleugels op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 Opschorting

1. Vleugels heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. Vleugels is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Vleugels is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht

1. Vleugels is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Vleugels wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Vleugels, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Vleugels zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Vleugels (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Vleugels buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Vleugels leidt tot aansprakelijkheid van Vleugels, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.

2. Vleugels is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Vleugels geleverde diensten en/of producten.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Vleugels per gebeurtenis per jaar uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Vleugels inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.

4. Vleugels is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Vleugels is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

6. Vleugels staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vleugels verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Vleugels sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Vleugels vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vleugels binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 18 Geheimhouding

1. Vleugels en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Alle informatie die Vleugels via haar Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie verkrijgt door de uitvoering van haar diensten, valt onder de geheimhoudingsplicht van haar beroep.

3. Indien Vleugels op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Vleugels zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Vleugels niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Vleugels en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

5. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 7.500,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Vleugels gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Vleugels berusten uitsluitend bij Vleugels en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Vleugels rusten (en in het bijzonder de gebruiksinformatie, de programmatuur van de App en de App zelf) te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vleugels.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vleugels rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Opdrachtgever verboden om de intellectuele eigendomsrechten van Vleugels anders te gebruiken dan het doel van de App.

4. Vleugels is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de gehuurde ruimte en deze beelden te gebruiken ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Vleugels geleverde zaken, blijven eigendom van Vleugels totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Vleugels gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Vleugels zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Vleugels zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Vleugels of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vleugels zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

5. Vleugels heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Vleugels. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Vleugels de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Vleugels worden vergoedt door Opdrachtgever. 

Artikel 21 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Vleugels verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Vleugels van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Vleugels voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Vleugels verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Vleugels of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@vleugelsdenhaag.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vleugels de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Vleugels zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Vleugels en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Vleugels kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Vleugels en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel locatie Zwolle, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.