Het afnemen van een dienst bij Vleugels houdt in dat u de algemene voorwaarden accepteert.

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN GEBRUIK RUIMTES BIJ VLEUGELS.

1.De ruimtes bij Vleugels zijn alleen toegankelijk voor ingeschreven gebruikers en door hen begeleide cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide cliënten/gasten, vanaf binnenkomst tot en met vertrek. Cliënten/gasten mogen niet zonder begeleiding van een gebruiker in het pand aanwezig zijn, tenzij in overleg met Vleugels.

2.Toegang tot Vleugels vindt plaats op eigen risico; Vleugels is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.

3.De gebruiker heeft recht op toegang tot de door hem/haar gereserveerde ruimte op de betreffende tijdsperiode; toegang wordt verschaft door een medewerker van Vleugels. Gebruikers krijgen nooit beschikking over een eigen sleutel.

4.Het is noodzakelijk ruimtes vooraf te reserveren, dit kan op locatie, telefonisch, per mail of via de website. Van de gemaakte reservering krijgt de gebruiker een bevestiging per email. De gebruiker vult een intake formulier in er zal een kopie worden gemaakt van een geldig legitimatie bewijs. Last-minute boekingen ter plaatse zijn bij uitzondering mogelijk. De tarieven voor de diensten van Vleugels zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

5.De kleinste reserveringseenheid is een uur, tenzij vooraf, bij wijze van uitzondering anders overeengekomen met Vleugels.

6.De gebruiker houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Indien een ruimte direct aansluitend is gereserveerd door iemand anders, zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.

7.Indien de ruimte beschikbaar is en de aanwezige medewerker van Vleugels geen bezwaar maakt, mag de gebruiker 10 minuten eerder, en zonder extra kosten, in de ruimte voorbereidingen treffen voor de aanstaande sessie.

8.De reservering is bindend en leidt tot een betaalverplichting. De kosten van het gebruik van de ruimte dienen voor aanvang van de huur periode te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

9.Annuleren is mogelijk, echter wel onder de volgende voorwaarden: Voor de yoga studio geldt dat er bij annulering /wijziging tot 48 uur voor aanvang van het gereserveerde tijdstip 75% van het oorspronkelijke, overeengekomen bedrag in rekening wordt gebracht. Bij annulering binnen 48 uur zal er 100% van het oorspronkelijke, overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. De gebruiker ontvangt in alle gevallen van Vleugels een bevestiging van de annulering of wijziging, met daarin een overzicht van de kosten. Voor de praktijkruimtes geldt dat er bij annulering tot 48 uur voor aanvang van het besproken tijdstip 0% van het oorspronkelijke bedrag in rekening wordt gebracht. Bij annulering/wijzigen binnen 48 uur voor aanvang van het gereserveerde tijdstip, zal er echter 100% van het oorspronkelijke, overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. voor beide ruimtes is dit het geval, ongeacht de reden van eventuele annulering of wijziging, waaronder ook overmacht. Bij vast huren voor een bepaalde periode is het niet mogelijk om te annuleren of te wijzigen.

Gebruik ruimtes

10.De ruimtes kunnen uitsluitend worden betreden bij een geldige reservering.

11.De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor bij reservering opgegeven en door Vleugels geaccepteerde activiteiten.

12.Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer in de oorspronkelijke staat achterlaten. Er mogen geen consumpties worden genuttigd in de ruimtes, tenzij anders aangegeven door een medewerker van Vleugels.

13.In de ruimtes zullen geen brandgevaarlijke voorwerpen worden gebruikt (zoals kaarsen etc.) of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte. Roken is in alle ruimtes verboden.

14.Uitloop van een sessie is alleen mogelijk als de ruimte niet door een andere gebruiker is gereserveerd, er kan per minimaal een half uur worden bijgeboekt. Eindigt de sessie eerder dan de geboekte periode, dan volgt er geen restitutie.

15.Vleugels behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is.

16.Een geannuleerde of verplaatste reservering wordt beschouwd als gebruik, ongeacht of ook daadwerkelijk van de ruimte gebruik is gemaakt. Zoals vermeld in artikel 10.

17.Bij het huren van een ruimte of het afnemen van een andere dienst bij Vleugels verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de meest recente algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE EN KINESIOLOGIE

Artikel 1. Definities

1. De therapeut/praktijk: De Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie Francine Westerduin – Vleugels

2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van De Praktijk voor Homeopathie en Kinesiologie Francine Westerduin – Vleugels

3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/natuurgeneeskundige in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.

4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst.

1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.

2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

2.Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

2.Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. – Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd. – Bij annulering 12 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd. – Bij annulering binnen 12 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd. – Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 12 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag. – Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voorzover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

3. De therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten, supplementen, medicijnen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige te worden voldaan. – Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/natuurgeneeskundige, volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. – Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.

2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen. 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.

6.De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.

7.De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is Nederlands recht van toepassing.

2.In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Vleugels Den Haag